Akdeniz Araştırmaları

 

 

   
AKMED
AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Suna ve İnan KIRAÇ Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü tümüyle arkeolojik ve kentsel sit olarak koruma altına alınmış olan Antalya – Kaleiçi’nde, bir yapı adası üzerinde yer alan iki eski binanın, Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınıp 1993-1995 yılları arasında onarılmasından sonra kurulmuş ve 18 Mayıs 1996 tarihinde kapılarını bilim, kültür ve sanat dünyasının hizmetine açmıştır. Sonraları, bunların bitişiğindeki bir diğer eski eser niteliğindeki evin de onarılarak 1999 yılında hizmete sokulmasıyla birlikte büyük bir yapı kompleksine dönüşmüştür.

 

 

 

Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans programı çerçevesinde, yaklaşık 400 yıl Akdeniz ve Akdeniz bağlantılı denizlerde söz sahibi olmuş, Akdeniz çevresindeki devlet ve milletlerle karışmış ve kaynaşmış olan Osmanlıların, Akdeniz’deki faaliyetleri, egemenlik politikaları, gerçekleştirdikleri deniz ticareti, deniz ulaşımı ve diğer devletlerle ilişkileri konusunda akademik çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Akdeniz’in parçası olarak tanımlanan Ege Denizi ve adalar da, bilimsel çalışmalar açısından aynı önemi taşımaktadır. Üstlendikleri önemli rolleri dikkate almak suretiyle Ege adaların-daki siyasî, idarî, askerî ve ticarî gelişmelerin yanı sıra, Ege Denizi’nde tarihî süreç içerisinde oluşan deniz hukuku gibi konuların araştırılması verimli ve yararlı sonuçlar doğuracaktır.

00 90 242 243 42 74 00 90 212 440 20 00-01
 00 90 242 243 80 13 00 90 212 440 03 40
akmed@akmed.org.tr  sbe@istanbul.edu.tr  
http://www.akmed.org.tr http://sbe.istanbul.edu.tr
 
   
AKDENİZ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ 
(AKARE)
INSTITUTE DE LA MÉDITERRANÉE
 

 

 

 

Akdeniz Araştırmalar Enstitüsü (AKARE) millî çıkarlar doğrultusunda ulusal güvenlik kültürünün oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına, jeo-politik ve jeo-stratejik bilincin geliştirilmesine, ulusal, bölgesel ve yerel kapsamda kamu ve özel sektörün karar alma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla akademik platformda özgür ve özgün araştırmalar yapan enstitü biçiminde yapılanan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. AKARE’nin araştırma alanları; başta Çukurova Bölgesi ve Türkiye olmak üzere, çevre ülkelerden başlayıp eski ve yeni dünya adası olup, araştırma alanları, politik, ekonomik, siyasi, teknolojik, demografik, güvenlik, hukuki ve tarihî altyapıları kapsamaktadır.

 

Institute de la Méditerranée (Marseilles – France). The MED Institute operates in the fields of economical analysis and territorial strategies. Its general objective is to provide to the members of its board (municipality of Marseilles, General Council of the Bouches-du- Rhône department, Regional Council of the PACA region and chamber of commerce) surveys and expertise tools as well as a support platform to develop projects in the wide Euro-Mediterranean region.

 

 00 90322 454 79 17  (33) 04 91 31 51 95
 00 90 322 454 79 17  (33) 04 91 31 51 95
 bilgi@akareder.org  ins.med@femise.org
 http://www.akareder.org  http://www.ins-med.org
 
   
THE EUROPEAN INSTITUTE OF THE 
MEDİTERRANEAN
IEMED (BARCELONA – SPAIN).
 
THREE CULTURES FOUNDATİON

 

The European Institute of the Mediterranean (IEMed), founded in 1989, is a public consortium which aim is to contribute to mutual understanding, exchange and cooperation between the different Euromediterranean countries, societies and cultures. Adopting a clear role as a think tank specialised in Mediterranean relations based on a multidisciplinary and networking approach, the IEMed encourages analysis, understanding and cooperation through the organisation of seminars, research projects, debates, conferences and publications, in addition to a broad cultural programme.

 

The Three Cultures Foundation is a non-profit organisation that has become an international authority for dialogue and respect as necessary means to achieve peace and understanding among people. This position stems from both the exceptional nature of its Board of Trustees and the cultural activities it organises (courses, exhibitions and publications). The Three Cultures Foundation was born il 1998 as the result of a joint initiative from the Andalusian regional government, the kingdom of Morocco and is supported by the Peres Centre for Peace, by the Palestinian National Authority and by multiple Israeli and Euromediterranean institutions.

 

 93 244 98 50 (+34) 954 088 030
 00 90 242 243 80 954 08 80 30
 info@iemed.org http://tresculturas.org/en/
 http://www.iemed.org  http://tresculturas.org/en/contact/
 
   
PARALLELİ INSTİTUTE
MAEM/MEMA

Paralleli Institute (Turin – Italy) is a nonprofit institute that was established in July 2005. Paralleli promote dialogue at cultural, social and political level between the societies of the Mediterranean countries. It main activities are in the following domains: Euro-Mediterranean policies, intercultural dialogue, economy and development, migration and information and promotion of intercultural dialogue.

 

MAEM/MEMA (Florence – Italy). The MAEM/MEMA Association aims at enhancing the integration of the Euro- Mediterranean Area by offering unique learning programmes (comprising the Master in Euro-Mediterranean Affairs, hence its acronym in English and French), addressing post-graduate students, professionals and practitioners working in the fields of Mediterranean cooperation. The network is currently made up of sixteen Universities and other academic institutions from the entire Mediterranean Area.

 +39 011 522 98 39  +39 055 50 61 218
 +39 011 522 98 30  +39 055 43 82 302
 info@paralleli.org  info@maem-mema.org
http://www.paralleli.org  http://cayfer.bilkent.edu.tr/mema/
 
   
THE CENTRE FOR INTERNATIONAL 
POLITICAL STUDIES (CeSPI)
PLURAL EUROPEAN STUDY CENTRE

CeSPI (Rome – taly) The Centre for International Political Studies, is an independent non-profit organization established in 1985 which conducts policy oriented studies and research. Main axes of research in the Mediterranean area are: governance systems; economic, innovation and internationalization processes, migration flows and diasporas, development and territorial cooperation, environment policies, benchmarking and evaluation.

 

PLURAL (Genoa – Italy) Plural European Study Centre is a non-profit association active in the field of Euro- Mediterranean research, institutional networking and communication in close cooperation with policy makers. Supporting the awareness of Euro-Mediterranean economic and social changes is the main PLURAL mission, organizing and promoting projects and initiatives for training and dissemination activities.

 +39 066990630  +39 010 2510718
 +39 066784104   info@pluraleurope.net
 info@cespi.it  http://www.pluraleurope.net
 http://www.cespi.it
 
   
CENTER FOR MEDITERRANEAN 
CIVILIZATIONS
MAISON MÉDITERRANÉENNE DES SCIENCES 
DE L’HOMME (MMSH)
 

 

 

For the past three millennia the Mediterranean has functioned as both infrastructure and network for the civilizations among its shores. Aside from its political unity in antiquity, the Mediterranean had known, and continues to experience, interconnected perceptions, attitudes, religions, cultures, languages, colonizations and migrations. The Mediterranean region shares social and economic patterns, modes of contacts, and representations, which, today, provide the groundwork for future developments and a renewed European interest. Modern Israel’s Mediterranean heritage, evidenced in its relation to the past, is expanding through the memory of its Mediterranean immigrant communities, from southern Europe, North Africa, the Balkans, and Turkey. Israel, with the bulk of its population settled along the Mediterranean coast, is undergoing today a Mediterranean re-orientation, expressed in lifestyle, in changing points of reference, and sometimes articulated as one of the competing strategies for a future collective identity and cultural direction.

 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) Membre du Groupe d’Intérêt Scientifique (GIS) « Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme », la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme est un campus de recherche et d’enseignement en sciences humaines et sociales, spécialisé sur le monde méditerranéen. Fondée en 1996 par Robert Ilbert, qui en a assuré la direction jusqu’à la fin de l’année 2007, cette structure d’accueil, de soutien et de diffusion de la recherche regroupe dix laboratoires, l’Ecole doctorale « Espaces, Cultures, Sociétés » et des unités d’enseignement (Département d’Anthropologie et Département des Sciences de l’Antiquité, relevant de l’UFR « Civilisati-ons et Humanités » de l’Université de Provence).

 

 03-640-8333  (+33) (0) 4 42 52 40 00
 03-641-3671  http://www.mmsh.univ-aix.fr
 http://www.tau.ac.il

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)