CEDRUS I

 

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nün Kuruluşu

Halil İnalcık

Cedrus I (2013) V.

Sunuş

Murat Arslan

Cedrus I (2013) VI-VII.

Kıyı Ege Neolitik Çağ Çömlekçiliği’nde Halka Dip Geleneği
The Ring Base Tradition of Neolithic Pottery of the Coastal Aegean

Ali Ozan

Cedrus I (2013) 1-19.     DOI: 10.13113/CEDRUS/20131671

Amazonların Eski Anadolu Kökenleri Hakkında Yeni Kaynak ve Gözlemler
New Sources and Observations on the Anatolian Origin of the Amazons

Ahmet Ünal

Cedrus I (2013) 21-32.    DOI: 10.13113/CEDRUS/20131671

Yeni Hitit Sanatı Üzerine İkonografik Araştırmalar (1): Üzüm Salkımı ve/veya Başak Filizi Taşıyanlar
Iconographic Studies on Neo – Hittite Art (1): Figures Holding A Bunch of Grapes and /or Ears of Wheat

S. Gökhan Tiryaki

Cedrus I (2013) 33-53.    DOI: 10.13113/CEDRUS/20131673

Paris on the Chigi Vase
Chigi Vazosu’ndaki Paris

Tom Rasmussen

Cedrus I (2013) 55-64.    DOI10.13113/CEDRUS/20131675

Platon’un Ruh Kuramı’nda Pathos
Pathos in Plato’s Theory of the Soul

Filiz Cluzeau

Cedrus I (2013) 65-87.    DOI10.13113/CEDRUS/20131677

Sirens as Soul Bearers on Lycian Grave Reliefs in the Classical Period
Klasik Dönem Likya Mezar Kabartmalarında Ruh Taşıyıcı Olarak Sirenler

Havva Karademir – Bilsen Özdemir

Cedrus I (2013) 89-105.    DOI10.13113/CEDRUS/20131678

Silifke Müzesi’nden Doğu Akdeniz Üretimi Amphoralar
East Mediterranean Amphoras in Silifke Museum

Erkan Alkaç

Cedrus I (2013) 107-124.    DOI10.13113/CEDRUS/20131680

Phaselis’li Entelektüeller I: Theodektes, Rhetor, Tragedya Yazarı ve Bir Bilmece Ustası
Intellectuals from Phaselis I: THEODEKTES Rhetor, Author of Tragedy and a Riddle Master

Nihal Tüner Önen

Cedrus I (2013) 125-150.    DOI10.13113/CEDRUS/20131682

Antikçağda Küçük Asya’daki Sporcular: Sosyal Durumları, Profesyonellik ve Kentler
Athletes in Asia Minor in Antiquity: Social Conditions, Professionalism and Cities

Nurşah Çokbankir Şengül

Cedrus I (2013) 151-162.    DOI10.13113/CEDRUS/20131683

Bybassos Hellenistik Ticari Amphoraları Arkeometrik Çalışmaları
Archaeometrical Studies on the Hellenistic Transport Amphorae from Bybassos

Ali Akın Akyol – Yusuf Kağan Kadıoğlu Ahmet Kaan Şenol

Cedrus I (2013) 163-177.    DOI10.13113/CEDRUS/20131684

Son Arkeolojik Araştırmalar ve Yeni Bulgular Işığında Tripolis ad Maeandrum
Tripolis ad Maeandrum: The Latest Archaeological Research Results and New Finds

Bahadır Duman

Cedrus I (2013) 179-200.    DOI10.13113/CEDRUS/20131685

Aydın Mesutlu Köyü’nden Terrakotta Figürinler
Terracotta Figurines from the Village of Mesutlu in Aydın

Murat Çekilmez

Cedrus I (2013) 201-217.    DOI10.13113/CEDRUS/20131686

Anadolu’daki Iulius-Claudius’lar Dönemi Portreleri: Hellenistik Geleneğin İzleri
Iulio-Claudiuan Portraits from Anatolia: Traces of Hellenistic Tradition?

Serap Erkoç

Cedrus I (2013) 219-240.   DOI10.13113/CEDRUS/20131687

Kaunos’taki Quintus Vedius Capito Anıtı
The Monument of Quintus Vedius Capito at Kaunos

Ufuk Çörtük

Cedrus I (2013) 241-260.    DOI10.13113/CEDRUS/20131688

Considerations for the Administration of the Province Pontus et Bithynia during the Impe­ri­al Period
Roma İmparatorluk Dönemi Pontus et Bithynia Eyaletinin İdari Sistemine İlişkin Görüşler

Ferit Baz

Cedrus I (2013) 261-284.    DOI10.13113/CEDRUS/20131689

Nikaia’dan Yeni Adak Yazıtları
New Votive Inscriptions from Nikaia

Filiz Dönmez Öztürk

Cedrus I (2013) 285-292.    DOI10.13113/CEDRUS/20131690

Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IV: İznik Arkeoloji Müzesi (Bursa)
New Inscriptions from Nicaea IV: Iznik Archaeological Museum (Bursa)

Hüseyin Sami Öztürk

Cedrus I (2013) 293-298.    DOI10.13113/CEDRUS/20131691

18. Yüzyılın İlk Yarısında İçel ve Antalya Sahillerinde Ticaret
Trade Along the Coasts of İçel and Antalya during the First half of the 18th century

Ensar Köse

Cedrus I (2013) 299-328.    DOI10.13113/CEDRUS/20131692

Çeviri | Translation

Arrianus’un “İskender’den Sonraki Olaylar – Historia Successorum Alexandri” Adlı Eseri
Τα μετα Αλεξανδρον Historia Successorum Alexandri

Sevgi Sarıkaya

Cedrus I (2013) 329-345.    DOI10.13113/CEDRUS/20131693

Kitap Tanıtımı | Book Notice

Ç. Uygun, Patara IV. 2 Tepecik Kırmızı Astarlı Seramikleri (İ.Ö. 2. yy.- İ.S. 4. yy.), İstanbul, 2011, Ege Yayınları, 300 Sayfa, 61 Levha. ISBN: 9786055607234

F. Ezgi Çelik

Cedrus I (2013) 347-348.    DOI10.13113/CEDRUS/20131694

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)