Misyon ve Vizyon

Misyon

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nün amacı, bünyesindeki yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim gören araştırmacıların, Türkiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Havzası’nın sosyal, kültürel, tarihsel birikimini incelemesi, bilimsel gelişmeleri takip edip değerlendirerek gerek teorik gerekse alan/kazı araştırmalarıyla, etik kurallara bağlı, kaliteli, etkin, verimli ve uluslararası standartlarda araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. Enstitümüz, Anadolu Akdenizi’nde filizlenmiş kültürlerin tarih boyunca yarattığı değer ve ürünleri ‘Akdenizli’ kimliğini oluşturan başlıca zenginliklerinden biri olarak kabul etmekte ve bu birikimi araştırma ve yüksek öğrenim yetkinlikleriyle ileriki kuşaklara aktarma sorumluluğunu taşımaktadır. Enstitümüz bünyesinde kurulmuş olan Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları, Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları, Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları, Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları, Akdeniz Göç Araştırmaları, Akdeniz Havzası Coğrafyası Araştırmaları ana bilim dalları aracılığıyla ‘Akdeniz’ odaklı mimari, tarih, arkeoloji, epigrafi, coğrafya, sosyoloji ve edebiyata değin geniş bir akademik çevre için Akdeniz Araştırmalarını cazip kılacak, örgün ve uzaktan eğitim ile entegrasyon sağlayan mevcut lisansüstü programları kapsamında Akdeniz Havzası’nın tarihsel ve kültürel gelişim evrelerini derinlemesine analiz edebilecek, saha araştırmalarıyla bölgenin kronikleşmiş sorun alanlarının tespiti ve çözüm arayışlarına katkı sağlayabilecek uluslararası nitelikte uzman araştırmacılar/bilim insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Başta Akdeniz’e sınırı olan ülkeler olmak üzere, aynı alanda faaliyet gösteren diğer ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü arasında uluslararası bilimsel proje ve alan araştırmaları hazırlayarak; bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesini, bilginin güncelleşmesi ve yaygınlaştırılmasını, malzeme ve araştırmacı değişimini sağlamak enstitümüz misyonları arasındadır. Bununla birlikte uzmanlaşma sürecindeki başarılı lisansüstü öğrencileri için ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları geliştirmek ve burs imkanları sağlamak, yerel ve bölgesel nitelikli alan araştırmaları ile kültürel miras projeleri hazırlamak, bilimsel yayın (kitap, dergi, el kitabı, harita vd.), kurs, çalıştay, atölye, panel, konferans, sempozyum, kongre, sergi ve benzeri faaliyetler düzenlemek belirlenen hedefler arasındadır. 

Vizyon

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü olarak uluslararası platformda ‘Akdeniz Çalışmaları alanında nitelikli araştırmalar ve lisansüstü eğitim için tercih edilen bir kurum olmak ve eğitim aldıkları alanda uluslararası tanınırlığa sahip önder araştırmacılar/uzmanlar yetiştirmektir. Enstitümüz bünyesinde kurulan ana bilim dallarında öğrenim gören lisansüstü araştırmacıların teorik eğitimlerinin yanı sıra ilgili ana bilim dalları tarafından yürütülen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları, sualtı kültür mirası araştırmaları, coğrafi ve sosyo-kültürel saha araştırmalarına katılımları sağlanarak teoride aldıkları eğitimi pratikte deneyimleyerek alanında uzmanlaşacak ve Akdeniz’in binlerce yıla yayılan sosyal, ekonomik, kültürel birikimini değerlendirebilecek düzeye geleceklerdir. Enstitümüz, yüksek öğrenimlerine devam eden araştırmacıların Akdeniz Havzası’ndaki sosyal, ekonomik, kültürel çeşitliliğin birikimleriyle kendi birikimlerini bütünleştirerek gelişkin bir sentez yaratıp, kimliklerini bu sentezin büyük olanakları içinde geliştirmelerinin kritik bir öneme sahip olduğu düşüncesini benimsemektedir. Enstitümüz araştırma etkinliklerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetleriyle bir yandan bu alandaki çalışmaların kurumsallaşmasını sağlarken diğer yandan da uzmanlaşmanın geniş bir düzleme taşınmasına olanak sunacaktır. Böylelikle hazırlanan araştırmalar ve yetiştirilen araştırmacılar/uzmanlar ise, uluslararası bilimsel işbirlikleri ve ortak projelerle karşılıklı anlayış ve diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlayarak Akdeniz tarihinin süregelen sorun alanlarının tespiti ve çözümünde paydaş olabileceklerdir. Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü tüzüğünde bildirilen misyon ve vizyonlarıyla uyumlu, kavramsal çerçevesi açıklıkla ortaya konulmuş, sürdürülmekte olan ve planlanan araştırmalara katkı sağlayacak disiplinlerarası projeler geliştirmesi ve yürütmesi öngörülmektedir. Bu projelerin, Akdeniz Üniversitesi içinde ulusal ve uluslararası kurum/ kuruluşlarla son ürün temelinde [makale, dergi/e dergi, kitap, görsel/hareketli görsel, sergi, hizmet modeli, teknolojik ürün vb.] ve ortak çalışma kültürünü besleyici/geliştirici olmasına titizlik gösterilir. Ortaya koyduğu araştırma sonuçları ve kanıta dayalı bilgiler ile, Akdeniz coğrafyasının çok çeşitli etnik, dinsel, kültürel grupları arasında her türlü önyargı ve ayrımcılıktan uzak, çok kültürlü bir tarih anlayışının gelişmesi yolunda birleştirici ve kaynaştırıcı bir rol oynamayı kendisine görev edinmektedir.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)