Akdeniz Konferansları IX: Doç. Dr. Lütfi SUNAR – Eşitsizlikleri Aşmak Mümkün mü? Türkiye Toplumsal Yapısının Yeni Görünümleri ve Sorunları [15 Aralık 2016]

Eşitsizlikleri Aşmak Mümkün mü? Türkiye Toplumsal Yapısının Yeni Görünümleri ve Sorunları

Türkiye’de 1980’de başlayan küresel entegrasyon ve liberalizasyon 2000’lerde hız kazandı. Bu dönemde ekonomi büyüdü, toplam zenginlik arttı. Ancak hem bu zenginliğin paylaşımında, hem de refahın oluşturulmasında çok ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu eşitsizlik ve paylaşım sorunu, toplumda farklı tabaka ve katmanların konumlarında değişimlere yol açtı. Neticesinde Türkiye’de eşitsizlik ve sosyal tabakalaşma konuları daha fazla tartışılmaya başlandı. Türkiye’de son 30 yılda tabakaların daha fazla belirginleşmeye ve toplumsal yapıyı daha fazla etkilemeye başladığını görmekteyiz. Bunda ekonominin ve devletin geçirdiği büyük dönüşümlerin ve küresel sisteme entegrasyon çabalarının ana etken olduğu söylenebilir. Bu süreçte eşitsizlik ve tabakalaşmaya dair çok önemli farklılaşmalar yaşanmıştır. Bu dönemde özellikle kentleşmede yaşanan dönüşümler, hizmet sektörünün yükselişi, bilgi ekonomisinin gelişimi ve ekonominin finansallaşması gibi etkenlerden ötürü makro düzeyde sınıfsal şemalar çok değişmese de, her bir tabakanın kendi içindeki kombinasyonu ciddi bir biçimde farklılaştı. Buna bağlı olarak eşitsizliklerin yapısı ve görünümü de önemli değişimler geçirdi. Bir taraftan özellikle eğitimde yaşanan gelişmelerle birlikte yapısal eşitsizlikler azalırken öte yandan sosyo-ekonomik yapının değişimi ile yeni eşitsizlik alan ve türleri ortaya çıkmaya başladı. Bu konuşmada Türkiye’deki sosyo-ekonomik eşitsizlikler konusunda mevcut durumun gerçekçi bir resminin çekilmesine katkı sağlamak ve bunları aşmak üzere yapılması gerekenlere ışık tutmak amaçlanmaktadır.

Doç. Dr. Lütfi SUNAR

Lütfi Sunar, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde ve doktora eğitimini de 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, Türkiye’de toplumsal değişim ve tabakalaşma alanlarında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın Marx ve Weber’de Doğu Toplumları(2012), Türkiye’de İş Ortaklıkları (2011), Marx and Weber on Oriental Societies (2014), Türkiye’de Toplumsal Değişim (2015), Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond (2016) ve Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity (2016) adlı telif ve derleme kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)