Mezun İzleme Sistemi

Entitümüz mezun olan öğrencilerle iletişimin kopmaması, mezuniyet sonrasında dış paydaş olarak mezunların durum analizlerinin yapılması ve mezunlarla ile bölüm arasındaki etkileşimin sürdürülmesini amaçlar.

Entitümüzde Mezun İzleme ile ilgili olarak Güz yarıyılı başında ve Bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda en az iki (2) kez toplanır. Güz yarıyılı toplantısında içinde bulunulan eğitim öğretim yılında mezunlara yönelik olarak düzenlenecek aktivitelerin planlanması yapılır. Bahar yarıyılı sonunda ise içinde bulunulan eğitim öğretim yılında mezun olacak olan öğrenciler ile iletişimin sürdürülmesi konusunda yapılabilecekler görüşülür. Aynı zamanda komitenin o eğitim öğretim yılı içindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapılır.

Enstitümüzde konuyla ilgili olarak oluşturulan komite; mezun öğrencilerin akademik gelişimlerini, istihdam durumlarını ve karşılaştıkları sorunları izler. Mezun öğrencilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak eğitim-öğretim konusunda geliştirilmesi gerektiği düşünülen noktaları bölüm başkanlığına iletir. Mezunlar ile öğretim elemanları ve öğrencileri yılda en az 1 kez bir araya getirecek kariyer günleri ya da toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişi için ortam oluşturur. Üniversite web sayfası üzerinden mezun memnuniyet anketinin uygulanmasını sağlayarak mezunların öğrenim süreçlerinde Enstitü olanakları ve öğretim programları hakkında düşüncelerini belirler. Anket sonuçlarına doğrultusunda Enstitü başkanlığına iyileştirme çalışmaları önerir. Komite toplantılarına komitede görevli olan öğrencilerin katılımı sağlanarak mezunlarla ilgili yapılacak olan kariyer günleri ya da toplantı gibi etkinlikler konusunda öğrencilerin de görüşlerini alır.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)