TEZ İNCELEMESİ VE JÜRİ OLUŞTURMA İŞLEMLERİ

· Tez Yazım ve Basım yönergesine göre yapılmayan tezler Enstitümüz tarafından kabul edilmeyecektir.

· Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesi, Ulusal Tez Merkezi’nden (e-devlet şifresi ile girilebilinen) “Tez Veri Giriş Formu’’ doldurulup kaydedilmelidir ve Enstitüye gelirken getirilmelidir.

· Tamamlanan tezler Tez, Yazım ve Basım Yönergesi’ne göre öğrenci ve danışmanı tarafından gerekli içerik ve kaynakça kontrolü yapıldıktan sonra bir nüshası spiral ciltli olarak incelenmek üzere Enstitü’ye teslim edilmelidir.

· Tamamlanan tezi Enstitüye teslim etmeden önce, Danışmanı ve öğrencisi tarafından doldurulup imzalanan Tez Kontrol ve Onay Formu ile birlikte Danışman tarafından alınan Turnitin raporlarının (alıntılar hariç ve alıntılar dahil) çıktıları (Danışman tarafından ilk 2 sayfası imzalı) ve Tez Çalışması Orijinallik Raporu Beyan Belgesi doldurulup, imzalanıp tezle birlikte Enstitüye teslim edilir.

· Turnitin programı harici başka raporlama programlarının çıktıları Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir.

· Yönerge’ye göre incelenen ve varsa düzeltmeleri yaptırılan tez, danışmana ulaştırılır. Danışman hocanın Ana Bilim Dalına tez savunma jüri öneri dilekçesi, tez kontrol ve onay formu ve turnitin raporunu vd. evrakları ulaştırmalıdır ve Ana Bilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile alınan karar EBYS üzerinden (evrakların asılları Enstitüye  teslim edilmelidir) Enstitüye gönderilmelidir.

· Enstitüde incelemesi biten tez, incelenmek üzere ve Tez Değerlendirme Bireysel Raporlarının (Enstitü web sayfası formlar kısmında) jüri savunması öncesi hazırlanması için oluşturulan jüri üyelerine mutlaka ulaştırılmalıdır.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058
mcri@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)