Plutarkhos – Nihal Tüner Önen

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Monografi Serisi – I

PLUTARKHOS (Bioi Paralleloi)

Agesilaos & Pompeius
GirişDeğerlendirme ve Açıklayıcı Notlar

Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı Monografi Serisi’nin ilk kitabı “PLUTARKHOS (Bioi Paralleloi) Agesilaos & Pompeius Giriş Değerlendirme ve Açıklayıcı Notlar” adlı eser Yrd. Doç. Dr. Nihal Tüner Önen tarafından yayınlanmıştır.

Bu kitapta, Plutarkhos’un Sparta kralı Agesilaos ile Romalı ünlü komutan Pompeius’un hayat hikayeleri Hellence aslından Türkçe’ye çevrilmiş, genel bir değerlendirme ile açıklayıcı notlar eşliğinde okuyucuya sunulmuştur.

Plutarkhos, karşılaştırmalı bir biyografi eseri kaleme almış olmakla birlikte bu çalışmasında sadece konu edindiği kişilerin yaşam öykülerine odaklanmakla kalmamış, aynı zamanda MÖ. IV. yüzyıl ile MÖ. I. yüzyıl Akdeniz Dünyası’nın şekillenmesinde birincil derecede rol oynayan önemli şahsiyetleri ve dönemin historiografisini zamandizinsel bir perspektif içinde analiz etmiştir.

 

 

İçindekiler

ÖNSÖZ  VII
Teknik Noktalar  IX
Metinde Kullanılan Terimlere İlişkin Kısaltmalar Listesi IX
Hellence Harflere İlişkin Transkripsiyon Listesi X
Standart ve Süreli Yayınlara İlişkin Kısaltmalar Listesi XI

Giriş  1
Plutarkhos’un Hayatı ve Eserleri 1
Plutarkhos ve Βίοι Παράλληλοι (=Vitae Parallelae)  5
Biyografilerin Yazım Amacı ve Yöntemi 6
Biyografilerin tarihlenmesi ve sıralanması 17
Bioi Paralleloi’un Kaynakları 18

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ / Agesilaos  24
Çeviriye İlişkin Not  24
Hellence Aslından Çeviri 28
Değerlendirme  106
Kaynaklar  179

Πομπηιος / Pompeius  199
Çeviriye İlişkin Not  199
Hellence Aslından Çeviri 201
Değerlendirme  339
Kaynaklar  401

Συγκρισις / Karşılaştırma  419
Çeviriye İlişkin Not  419
Hellence Aslından Çeviri 421
Plutarkhos Açısından Agesilaos ve Pompeius Çifti 430
Açıklayıcı notlar  439

Bibliyografya  475

Antik Kaynaklar  475
Modern Literatür  488

DİZİN   513

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır.

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya PK: 07058

Tel: 0 242 227 7690
Tel: 0242 310 61 75 (fax)