Yönetmelik

AMAÇ

Madde – 1 –
(1) Bu yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nün (MCRI) amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenler.

 

KAPSAM

Madde – 2 –
(1) Bu yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nün amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

DAYANAK

Madde – 3 –
(1) Bu yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde – 4 –
(1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Enstitü: Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nü
b) Enstitü Kurulu: Enstitü’nün Kurulu’nu,
c) Enstitü Müdürü: Enstitü’nün Müdürü’nü,
ç) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü’nün Yönetim Kurulu’nu,
d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nü,
e) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nu,
f) Üniversite: Akdeniz Üniversitesi’ni ifade eder.

 

ENSTİTÜ’NÜN AMACI

MADDE – 5 –
Enstitü’nün amacı, Türkiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Havzası’nın kültür-tarihsel birikimini incelemek, bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmaktır.

 

FAALİYET ALANLARI

MADDE – 6 –
MCRI, Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları; Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları ve Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları Ana Bilim Dalları aracılığıyla;
a) Sayısal (dijital) ve basılı yayınlar ile görsel/hareketli görseller yanında ulusal ve ulus¬lararası arşiv belgelerini de içeren bir geniş bir Akdeniz Araştırmaları Bilgi-Belge Merkezi oluşturmak,
b) Tarih, arkeoloji, epigrafi, nümizmatik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik çevre için Akdeniz Araştırmalarını cazip kılacak örgün ve uzaktan eğitim ile entegrasyon sağlayan lisansüstü programları hazır¬lamak,
c) Eğitim ve öğretim programları aracılığıyla Türkiye tarihsel coğrafyası perspektifinde, günümüz Akdeniz Havzası’nın tarihsel ve kültürel gelişim evrelerini derinlemesine analiz edebilecek, çalışmalarıyla bölgenin kronileşmiş sorun alanlarının tespiti ve çözüm arayışlarına katkı sağlayabilecek uluslarası nitelikte uzman/bilim insanları yetiştirmek,
d) Başta Akdeniz’e sınırı olan ülkeler olmak üzere, aynı alanda faaliyet gösteren diğer ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile MCRI arasında uluslararası bilimsel proje ve alan çalışmaları hazırlayarak; bilim insanları arasında diyaloğun gelişitirilmesini, bilginin güncelleşmesi ve yaygınlaştırılmasını, malzeme ve araştırmacı değişimini sağlamak,
e) Uzmanlaşma sürecindeki başarılı lisansüstü öğrencileri için ulusal ve uluslararası öğ¬renci değişim programları geliştirmek ve burs imkanları sağlamak,
f) Yerel ve bölgesel nitelikli tarih araştırmaları ile kültürel miras projeleri hazırlamak,
g) Bilimsel yayın (kitap, dergi, el kitabı, harita vd.), kurs, çalıştay, atölye, panel, konferans, sempozyum, kongre, sergi ve benzeri faaliyetler düzenlemektir.

 

TEŞKİLAT ve ORGANİZASYON

MADDE – 7 –
(1) Enstitü’nün yönetim organları şunlardır;
Enstitü Müdürü ve Görevleri
Enstitü Kurulu ve Görevleri
Enstitü Yönetim Kurulu ve Görevleri
Enstitü Danışma Kurulu ve Görevleri

 

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

Madde – 8 –
(1) Müdür; Enstitü’nün amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, bütün etkinliklerin gözetim ve denetiminden ve sonuçlarının alınmasından Rektör’e karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Müdür, Ana Bilim Dalları’nda görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektör’ün onayına sunar. Müdür görevi başında ol-madığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürlük görevine vekalet altı aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

 

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ’NÜN GÖREVLERİ

Madde – 9 –
(1) Müdür’ün görevleri şunlardır;
a) Enstitü’yü temsil etmek,
b) Enstitü Kurulları’na üye görevlendirilmesi için Rektör’e öneride bulunmak, bu kurulların gündemini hazırlamak ve toplantılarına başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak,
c) Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
e) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rek¬tör’e bilgi vermek,
f) Enstitü personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra Rektör’e sunmak,
g) Enstitü organları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
ğ) Enstitü bünyesinde çalışan personelin görevlerini ve Enstitü’de yapılan işleri ilgili mevzuata göre denetlemek,
h) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

ENSTİTÜ KURULU

Madde – 10 –
(1) Enstitü Kurulu; Enstitü Müdürü Başkanlığı’nda, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ihtisas komisyonu başkanlarından oluşur.
(2) Enstitü Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Enstitü Müdürü, gerekli gördüğü hallerde Enstitü Kurulu’nu toplantıya çağırır.

 

ENSTİTÜ KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde – 11 –
(1) Enstitü Kurulu’nun görevleri şunlardır;
a) Enstitünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyet¬lerle ilgili esasları planlamak, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
b) Enstitü Yönetim Kurulu’na üye seçmek,
c) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
c) Enstitü Yönetim Kurulu

Madde – 12 –
(1) Yönetim Kurulu; müdür ve müdür yardımcıları ile Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanları’ndan oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Müdür’ün görüşü alınarak Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdür’ün çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde – 13–
(1) Enstitü Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerinde Enstitü Müdürüne yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Enstitü’nün çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
b) Enstitünün plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,
c) Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
ç) Enstitü Müdürünün Enstitü yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
d) Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini belirlemek, Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalış-maların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,
e) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit etmek,
f) Enstitü’nün eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifikalar konusunda esas¬ları belirlemek,
g) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

ENSTİTÜ DANIŞMA KURULU

Madde – 14–
(1) Danışma Kurulu; gerek görüldüğü takdirde ve istekleri halinde Yönetim Kurulu’nca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Enstitü’nün amacı doğrultusunda çalışma yapan ulusal ve uluslararası kişi ve kurum temsilcilerinden oluşur.

ENSTİTÜ DANIŞMA KURULU’NUN GÖREVLERİ

1) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirile-bilir.
2) Danışma Kurulu; yılda en az bir defa toplanarak, Enstitü’nün çalışmalarını değerlendirir; yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerileri Yönetim Kurulu’na bildirir.
3) Danışma Kurulu kendi belirleyeceği kriterler doğrultusunda düzenli olarak Akdeniz Tarih Araştırmaları’na katkı sağlayan kişilerin onurlandırılması için Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.
4) Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz.

 

PERSONEL İHTİYACI

Madde – 15 –
(1) Enstitü’nün akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

HARCAMA YETKİLİSİ

Madde– 16 –
(1) Enstitü’nün harcama yetkilisi Rektördür.

 

EKİPMAN ve DEMİRBAŞLAR

Madde– 17 –
(1) Enstitü tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü donanım, alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversite’nin kullanımına tahsis edilir.

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde – 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde – 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde – 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Eklenme tarihi :10.10.2022 13:56:29
Son güncelleme : 10.10.2022 13:56:29